Dịch vụ tư vấn trong các hoạt động tài chính được cung cấp bởi nhóm chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của NDTC.Capital, một đơn vị thành viên của NDTC, đối với các khách hàng bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, các công ty, các định chế tài chính, các quỹ đầu tư, các nhà tài trợ song phương và đa phương, các tổ chức tín dụng xuất khẩu, các tập đoàn tài chính quốc tế.

Các lĩnh vực chuyên môn:

  • Sáp nhập và Chuyển nhượng
  • Tài chính Doanh nghiệp
  • Tài chính Dự án
  • Danh mục đầu tư cá nhân
  • Thị trường vốn
  • Tái cấu trúc và xử lý nợ
  • Tái cơ cấu doanh nghiệp
  • Đại diện và quản lý tài sản đầu tư

Các lĩnh vực tư vấn chuyên sâu của Công ty bao gồm Khai khoáng và Năng lượng; Đầu tư Hạ tầng; Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên; Bất động sản; Tài chính Ngân hàng; Viễn thông; Nhượng quyền Thương mại; Y tế và Hóa Dược; Công nghiệp Thực phẩm & Đồ uống, v…v...